Spotlight Stock Market

AktieTorget Holding AB äger till hundra procent två dotterbolag, AktieTorget AB och AktieTorget Service AB. Syftet är att hjälpa utvecklingsbara företag att skaffa ägarkapital från den aktieintresserade allmänheten samt att tillhandahålla ett effektivt och rikstäckande system för handel med aktierna i de bolag som listas på marknadsplatsen AktieTorget. Den första uppgiften hanteras genom AktieTorget Service AB, den andra genom marknadsplatsen AktieTorget AB.

AktieTorgsbolagen ingår i sin tur som helägda dotter- och dotterdotterbolag i en finansiell koncern som också står under Finansinspektionens tillsyn.

Översikt

https://ir.spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01001339

Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market har fokus på växande entreprenörsledda företag. Spotlight Stock Market erbjuder bolagen hög service, låga priser och ett väl anpassat regelsystem som ger ett gott investerarskydd.

Spotlight Stock Market tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.

Spotlight Stock Market har sedan den 1 november 2007 Finansinspektionens tillstånd som värdepappersrörelse för drift av handelsplattform. Spotlight Stock Market står därmed under inspektionens tillsyn. Tidigare var Spotlight Stock Market en auktoriserad marknadsplats.

AktieTorget AB ägs helt av AktieTorget Holding AB.

Spotlight Stock Market

AktieTorget Service driver sin verksamhet genom de regionala aktietorgen som hjälper utvecklingsbara företag att skaffa ägarkapital från den aktieintresserade allmänheten.

De lokala aktietorgen har också tillgång till ett register över personer som särskilt anmält intresse för att få information om och delta i emissioner i små och medelstora tillväxtföretag. Listan omfattar för närvarande närmare 8 600 personer.

https://spotlightstockmarket.com